ČSR potrebovalo súrne mapové dielo

4 novembra, 2020

Novinky

Mapové dielo je výsledok mapovania súvisle pokrývajúce mapované územie, ktoré má jednotné kartografické zobrazenie, jednotný systém znakov a ďalších spoločných vlastností.

V rokoch 1918 – 1939 potreboval novovzniknutý štát mapové dielo pre svoju obranu, administratívu a katastrálne účely. Pristúpilo sa k tzv. reambulácii čiže aktualizácii a úprave máp, ktoré nadväzovali na mapové dielo Rakúsko-Uhorska.

V roku 1923 sa začalo s novým mapovaním v mierke 1: 10 000 a 1: 20 00. V týchto mierkach sa mapovalo na území Slovenska, len okolie Kremnice, zvyšok v Čechách, spolu cca 3900 km2, čo bola zanedbateľná časť štátneho územia. Počas existencie 1. ČSR a 2. svetovej vojny sa ako topografické mapy využívali najmä reambulované mapy z 3. vojenského mapovania.

 V období rokov 1945 – 1989 obnova krajiny po 2. svetovej vojne kládla nové a zvýšené nároky na štátne mapové dielo hlavne z dôvodu rozsiahlej výstavby. Zvýšené nároky boli na mapy veľkých mierok a to najmä na mapy mierky 1: 5 000 a výnimočne aj mierky 1: 10000, potrebných pre projekčné a plánovacie účely. Záujem o túto mapu bol obrovský.

V roku 1953 bolo zahájené nové mapovanie celého územia ČSR v mierke 1: 25 000, ktoré slúžilo pre vojenské a aj civilné účely a ktorého cieľom bolo vydanie kvalitného ŠMD v mierkovom rade 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 200 000, 1: 500 000 a 1: 1 000 000. Základné mapovanie v mierke 1: 25 000 bolo ukončené v historicky krátkom období. Celý mierkový rad bol ukončený v roku 1965.

V roku 1968 došlo na základe vládneho uznesenia č. 327/68, k prísnemu utajovaniu vojenského mapového diela (Gauss-Krügerove zobrazenie v S-42) a k vytváraniu nového mapového diela pre civilné účely (Křovákove zobrazenie, S-JTSK).

Po roku 1989 došlo k odtajneniu všetkých máp a stali sa prístupnými aj pre verejné účely na základe príslušných vyhlášok. Tento stav trvá v podstate až do súčasnosti t. z. , že naďalej sa paralelne využívajú dve štátne mapové diela.

V súčasnosti sa využíva ŠMD určené pre civilné – hospodárske, technické a administratívno-správne účely.

ŠMD ako vojenské dielo je určené pre potreby obrany štátu.