Geografické súradnice

24 apríla, 2021

Škola geografie

Geografická poloha = poloha určitého objektu (bodu) v geografickom priestore (na Zemi).

Polohu môžeme charakterizovať najjednoduchšie vzhľadom na nejaké známy objekty s použitím svetových strán.

Geografický sever je určený osou zemskej rotácie. V praxi sa v minulosti nahrádzal magnetickým severom, ktorý je určený magnetickým pólom.

Juh je orientovaný opačným smerom, pri orientácii severu smerom hore, východ napravo a západ naľavo.

N = north (sever)

S = south (juh)

W = west (západ)

E = east (východ)

Geografický súradnicový systém

Pri presnejšom určení polohy tento prístup nepostačuje, pretože väčšinou nenájdeme dostatok známych objektov, ktoré by nám na opis polohy poslúžili. Preto je dôležité zaviesť nejaký systém opierajúci sa o pevné „objekty“, vzhľadom na ktoré budeme určovať polohu a vybrať jednotky, ktorými dokážeme vyjadriť ako ďaleko je náš objekt od „pevne daného objektu“.

Súradnicový systém možno zaviesť v 2-rozmernom priestore čiže v rovine alebo v 3-rozmernom priestore. Rovinný súradnicový systém poslúži pri vytváraní samotnej mapy po prevedení guľovej plochy do roviny.

Geografická šírka

Keď stredom Zeme, kolmo na os rotácie preložíme rovinu, rozdelí nám Zem na dve pologule (svernú a južnú). Prienikom tejto roviny s povrchom Zeme vznikla čiara, ktorú nazývame rovník.

Pomocou roviny rovníka a osi zemskej rotácie vieme jednoznačne o každom bode na zemi povedať ako „veľmi“ severne alebo južne sa nachádza. Na charakteristiku tejto vlastnosti využívame sférickú súradnicu na referenčnom telese.

Nazývame ju geografická šírka, predstavujúca uhol, ktorý zviera priamka vedená zo stredu referenčného telesa záujmovým bodom s rovinou rovníka.

Geografická dĺžka

Opäť využívame os zemskej rotácie. Os pretína referenčné teleso v dvoch bodoch, ktoré nazývame póly. Najkratšou spojnicou medzi severným a južným pólom vedenou po zemskom povrchu vznikne krivka, ktorú nazvývame poludník.

V dôsledku ich vzťahu s osou zemskej rotácie sú to body, kde nastáva poludnie (najvyššia výška slnka nad horizontom) v ten istý čas. Poludníkom a osou zemskej rotácie môžeme viesť rovinu, ktorá nám rozdelí Zem na dve pologule východnú a západnú.

Ak zvolíme jeden z poludníkov za hlavný (nultý poludník), uhol roviny tohto hlavného poludníka a ľubovoľného iného poludníka bude predstavovať druhú sférickú súradnicu – geografickú dĺžku.

Poludník spája miesta s rovnakou geografickou dĺžkou. Nadobúda hodnoty od -180 do +180 stupňov, pričom záporné hodnoty platia pre západnú pologuľu a kladné pre východnú.

Zdroj: 2020 Štefan Karolčík, Ľuboš Balážovič: Základy kartografie, gis a dpz pre učiteľov