Geometrická nivelácia a jej využitie v kartografii

9 januára, 2024

Škola geografie, Škola kartografie

Geometrická nivelácia predstavuje jednu z najzákladnejších a najpresnejších geodetických metód na určovanie výškových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými bodmi na zemskom povrchu. V kartografii, ktorá je vedou zaoberajúcou sa tvorbou máp, má táto technika nezastupiteľné miesto pri získavaní dát potrebných pre správne zobrazenie terénu.

Čo je geometrická nivelácia?

Geometrická nivelácia je proces, pri ktorom sa pomocou špeciálnych prístrojov, ako sú nivelíry alebo digitálne nivelíry, merajú výškové rozdiely medzi bodmi na teréne. Pri tomto meraní sa využívajú nivelérske laty, ktoré sú vertikálne umiestnené na meraných bodoch. Nivelír, ktorý je umiestnený na stabilnom stanovišti, umožňuje odčítanie výšky na latách a tým zaznamenanie výškového rozdielu medzi stanovišťom a bodom, na ktorom je lata umiestnená.

Využitie v kartografii

V kartografii je geometrická nivelácia nevyhnutná pre tvorbu presných výškopisných máp, ktoré sú dôležité pre mnohé oblasti, ako je urbanistické plánovanie, inžinierska geodézia, vodohospodárstvo, lesníctvo či environmentálne štúdie. Výškopisné mapy poskytujú informácie o tvaroch a výškach terénu, čo je kľúčové pre správne porozumenie topografie krajiny.

Pri tvorbe výškopisných máp sa používajú izohypsy, čo sú čiary spájajúce body s rovnakou nadmorskou výškou. Tieto čiary umožňujú zobraziť terén v trojrozmernej forme na dvojrozmernej mape. Geometrická nivelácia je potrebná pre určenie presných výšok bodov, ktoré sú následne použité pri tvorbe izohýps.

Postup pri geometrickej nivelácii

Proces geometrickéj nivelácie prebieha v niekoľkých krokoch:

  1. Príprava: Pred samotným meraním je potrebné určiť body, medzi ktorými sa bude nivelácia vykonávať, a pripraviť potrebné prístroje a dokumentáciu.
  2. Stanovenie výškového bodu: Ako referenčný bod sa zvyčajne používa bod s už známou nadmorskou výškou.
  3. Meranie: Nivelír sa umiestni na stabilnú plochu a merajú sa výšky na nivelérske laty, ktoré sú umiestnené na meraných bodoch.
  4. Záznam a výpočty: Výškové rozdiely sa zaznamenávajú a následne sa vypočítajú nadmorské výšky jednotlivých bodov.
  5. Kontrola: Po meraní sa zvyčajne vykonáva kontrola, aby sa zabezpečila presnosť a správnosť výsledkov.

Geometrická nivelácia je pre kartografiu neoceniteľná, keďže poskytuje základ pre vytváranie presných výškopisných máp. Bez tejto metódy by bolo náročné správne zobraziť a pochopiť topografické charakteristiky terénu, ktoré sú nevyhnutné pre rôzne oblasti plánovania a analýzy v geografických a inžinierskych vedeckých disciplínach.