Majster kartografie a jeho prelomová MAPA UHORSKA z roku 1806 bude do konca roka vystavená v Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej

14 júna, 2024

Uncategorized

Ján Lipský bol významný kartograf, geograf a vojak. Narodil sa 10. apríla 1766 v Sedmohradsku, ktoré bolo súčasťou Uhorska. Počas svojej mladosti získal vzdelanie v oblasti kartografie a zememeračstva. Študoval na univerzitách v Bratislave a vo Viedni, kde sa zaujímal o vojenskú geografiu a mapovanie.

V roku 1784 vstúpil do rakúskej armády a začal svoju vojenskú kariéru. Zúčastnil sa na viacerých vojenských kampaniach, čo mu umožnilo cestovať a získavať skúsenosti v teréne. Jeho schopnosti v oblasti kartografie a zememeračstva boli vysoko cenené, čo mu umožnilo pracovať na mapovaní rôznych regiónov Uhorska.

V roku 1806 vytvoril majstrovské dielo, mapu Uhorska, ktorá svojou presnosťou a detailnosťou prekonala všetky očakávania tej doby. Táto mapa nie je len obyčajným geografickým dokumentom; je to svedectvo o úsilí, ktoré Lipský venoval svojej práci, a o hlbokej láske k svojej vlasti.

Lipského mapa, oficiálne známa ako „Mappa generalis regni Hungariae“, je výnimočným kúskom kultúrneho dedičstva. V čase, keď bola vytvorená, predstavovala vrchol technického pokroku v oblasti kartografie. Detailné znázornenie topografie, sídiel, riek a ciest poskytuje neoceniteľný pohľad na geografiu a históriu Uhorska na začiatku 19. storočia. Celé dielo je spracované na 12 mapových listoch, ale samotnú mapu tvorí iba 9 listov. Na zvyšných listoch je zobrané administratívne rozdelenie Uhorska. Mapa je veľmi presná a podrobná. Mierka je uvedená v deviatich najpoužívanejších dĺžkových mierach vtedajšej Európy. V metrickej sústave vyjadruje mierku tejto mapy pomer 1 : 469 472. Terén je vyjadrený nepravidelnými šrafami so šikmým osvetlením zľava.

Poludníky a rovnobežky rozdeľujú mapu na polia, ktoré sú na okraji mapy označené písmenami a číslicami, čo je pomôcka na vyhľadávanie v registri. Na vypracovaní obsiahleho registra, ktorý obsahuje všetky názvy vyskytujúce sa v mape, si dal zvlášť záležať. Obsahuje 39 500 hesiel na 930 stranách a vyšiel v Budíne v roku 1808.

Objav tejto mapy prináša mnoho otázok a vzrušenie medzi historikmi a milovníkmi kartografie. Aké tajomstvá ešte ukrýva tento cenný dokument? Ako ovplyvnila geopolitické a hospodárske plány Uhorska? Lipského práca je dodnes obdivovaná a študovaná odborníkmi aj laikmi. Jeho dedičstvo žije ďalej prostredníctvom mapy, ktorá zostáva významným prameňom pre historický a geografický výskum.

A teraz máte jedinečnú príležitosť vidieť toto majstrovské dielo na vlastné oči. Do konca roka bude Lipského mapa vystavená v Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej, kde si ju budú môcť pozrieť všetci záujemcovia o históriu a kartografiu. Ján Lipský svojím dielom nezanechal len mapu, ale aj neoceniteľný odkaz pre budúce generácie. Poklady minulosti nás neprestávajú fascinovať a táto mapa je toho najlepším dôkazom.