Mapa Samuela Mikovínyho obsahovala miesta nákazy šíriacej sa morovej epidémie

7 decembra, 2020

Novinky

Samuel Mikovíny zameriaval Uhorsko podľa jednolitých žúp. Nakoľko spolupracoval s Matejom Belom, využil jeho dielo Notitia o historickom a geografickom poznaní Uhorska podľa žúp. M. Bel už v začiatkoch získavania informácií považoval za dôležité zozbieranie máp, resp. ich vyhotovenie.

Pre túto náročnú úlohu hľadal mathematicusa, resp. uhorského šľachtica, ktorý ovláda maďarčinu aj „slovanský jazyk”, aby „neskomolil” názvy obcí, poddanských miest, hradov, miest, vrchov, riek atď., ako to bolo vidieť v tomto období na všetkých mapách Uhorska.

Na žiadosť Bela a Mikovínyho panovník 25. októbra 1731 nariadil mapovanie žúp a oslovil miestodržiteľstvo, aby na základe svojej inštrukcie boli župy meračovi vo všetkom nápomocné.

Mapu preddunajskej oblasti si môžete podrobnejšie pozrieť na:

Na základe poverenia miestodržiteľstva zostavil Mikovíny v roku 1739 aj topografickú mapu preddunajskej oblasti za pomoci už vyhotovených máp stolíc a doposiaľ uskutočnených meračských prác.

Mapa sa mala využiť pri organizácii opatrení na ochranu proti šíriacej sa morovej epidémii.

Z viacerých zachovaných exemplárov tejto mapy sú na jednotlivých kusoch znázornené miesta výskytu nákazy, hranice karantény a prechody.