Mapový jazyk: Viete, čo to je?

25 augusta, 2023

Novinky, Škola geografie, Zaujímavosti, Zaujímavosti

Tak, ako medzi ľuďmi jednotlivých krajín existujú rôzne typy jazykov, ktorými sa dorozumievame, niečo také existuje aj v kartografii. Kartografia sprostredkováva informácie o krajine a celom geopriestore pomocou špeciálnych obrazovo-znakových prostriedkov, ktoré nazývame MAPOVÉ ZNAKY. Nimi vyjadrujeme model skutočnosti so všetkými jeho atribútmi.

Systém mapových znakov a ich používanie spolu vytvárajú tzv. MAPOVÝ JAZYK.

MAPOVÝ ZNAK

Grafická jednotka, ktorý reprezentuje určitý význam a je umiestnená v mape. Takýmito jednotkami myslíme vnímateľné grafické útvary človekom (štvorček, krúžok s bodkou, kríž…. a pod.).

Mapový znak je základnou jednotkou mapového jazyka, ktorá má formu (výzor), obsah (význam) a polohu (lokalizáciu) v mape.

Mapové znaky sa delia na:

1. Bodové – zobrazujú malé plošné objekty s významnou orientačnou hodnotou (kostol, radnica…)

2. Čiarové – zobrazujú objekty a javy čiarovej alebo líniovej povahy (komunikácie, rieky, železnice…)

3. Plošné – vyjadrujú plošný charakter objektov a sú vymedzené obrysovou čiarou a výplňou vyjadrenou buď farbou, šrafovaním, či symbolickou značkou (vodná plocha, lesný porast…)

Čo je dôležité v mape, nie sú len grafické znaky ale aj textový popis, ktorým sa označujú alebo vysvetľujú v mape zakreslené predmety. Všetky mapové značky použité v mape sú vždy vysvetlené v osobitnom ráme s vysvetlivkami. Označuje sa aj pojmom legenda.