MAPY pre orientačné behy

9 apríla, 2021

Novinky

Orientačný beh –

je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom má pretekár za úlohu prejsť alebo prebehnúť s pomocou mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovišťa v podobe trojbokých oranžovo-bielych lampiónov.

Trať je na mape vyznačená trojuholníkom (štart), krúžkami (kontrolné stanovišťa) a zdvojeným krúžkom (cieľ). Kontroly sú pospájané čiarou a očíslované poradovým číslom, pričom postupy medzi kontrolami si pretekár volí sám, no musí dodržať predpísané poradie.

Orientačný beh používa špeciálne mapy pre konkrétne odvetvie orientačného športu. Špeciálnosť mapy spočíva v použitom mapovom kľúči a použitej mierke. V súčasnej dobe je mapový kľúč zostavený na základe medzinárodnej dohody a mierka mapy je stanovená medzinárodnými pravidlami podľa konkrétnej disciplíny orientačných behov. Mapy pre orientačné behy ako ich poznáme dnes však prešli pomerne dlhým vývojom.

Okrem Orientačného behu poznáme ešte Orientačnú cyklistiku, Lyžiarsky orientačný beh a Presnú orientáciu.

V 50.-tych rokoch 20. storočia sa vychádzalo z vojenských máp. Začali sa využívať mapy v mierke 1:50 000, kde sa už využívalo 5 farieb: les – zelená, terén – hnedá, vodstvo – modrá, situácie a nápisy – čierna, hlavné cesty – červená. Oproti špeciálkam bolo veľkým pokrokom znázornenie terénnych tvarov vrstevnicami.

V súčasnosti sa už pre prípravu väčšinou používajú katastrálne mapy, ortofotomapy a laserové scanovanie terénu. Mapové podklady sa spracúvajú digitálne a využíva sa spôsob prekresľovania z naskenovanej fólie. Na to je určený softvér OCAD®.

Viac informácií o mapách pre orientačné behy sa dozviete v našej novej pripravovanej expozícii.