Naprieč meraním Zeme

18 augusta, 2023

Uncategorized, Zaujímavosti, Zaujímavosti

Človek od pradávna pociťoval potrebu poznať prírodu a preniknúť do jej tajov. Táto prirodzená potreba vyvinula v ľuďoch schopnosť zameriavať a znázorňovať okolitú krajinu.

Už pred našim letopočtom človek prevádzal rôzne merania a tieto znázorňoval kresbami. Geodézia je náuka o meraní tvaru a veľkosti Zeme a polohy jednotlivých bodov na zemskom povrchu. Používali sa rôzne technické pomôcky, ktorý v priebehu rokov zaznamenal pozoruhodný vývoj. Na začiatku to boli reťaze, klince, libely, buzoly a podobne.

zdroj_Top-armyshop.cz

Už na konci 16.storočia sa objavuje prístroj na meranie vodorovných, neskôr aj horizontálnych uhlov, ktorý sa volá teodolit. Spojením teodolitu, elektronického diaľkomerača a počítača do jedného celku vzniká univerzálna meracia stanica. Mapy sa v priebehu storočí stali čoraz presnejšie. Napriek tomu väčšina sveta nebola podrobne známa, až do rozšíreného používania leteckej fotografie po prvej svetovej vojne.

Mapy sa v priebehu storočí stali čoraz presnejšími. Napriek tomu väčšina sveta nebola podrobne známa až do rozšíreného používania leteckej fotografie po prvej svetovej vojne.

Základom fotogrametrie ako meračskej a mapovacej techniky je meračská snímka – ortofotomapa, ktorá má odstránené výškové skreslenia, má jednotnú mierku a je umiestnená v súradnicovom systéme. Ide o stredové premietanie snímky vyhotovenej centrálnou projekciou (fotografia) a transformáciu snímkových súradníc na geodetické súradnice. Stred premietania je stred objektívu. Spojnice rámových značiek na snímke vytvoria snímkovú súradnicovú sústavu. Zo snímkových súradníc sa transformáciou vypočítajú alebo určia geodetické súradnice kľúčových bodov.

S použitým moderných dronov schopných autonómného letu sa dajú jednoducho a rýchlo zmapovať vešké a členité územia, ktoré sú bežne ľudom ťažko dostupné. Pomocou softvéru sa nastavia všetky úptrebné parametre – oblasť, ktorá sa má zmapovať, výška letu, pokrytie jednotlivých snímkov a podobne.

Začiatok 21.stoočia priniesol do mapovanie Zeme počítačové techniky a postupy, ktoré neuveriteľne urýchlili proces zberu, spracovania a poskytovania mapových informácií.