Osobnosti kartografie: život a práca Demetera Goroga

21 marca, 2024

Zaujímavosti

Demeter Görög bol významný kartograf, ktorého práca výrazne prispela k mapovaniu Uhorska v období 19. storočia. Narodený v období, keď kartografia ako veda začínala naberať na dôležitosti, Görögova práca sa vyznačuje nielen technickou presnosťou, ale aj snahou o zobrazenie komplexnej sociálnej a etnickej štruktúry regiónu.

V období od roku 1802 do roku 1811 vytvoril Görög „Magyar Átlás“ (Maďarský atlas), ktorý pokrýval nielen územie dnešného Maďarska, ale aj Chorvátska a Slovinska, teda oblasti, ktoré boli v tom čase súčasťou Uhorského kráľovstva. Tento atlas bol pozoruhodný svojou detailnosťou a obsahoval všeobecné a špeciálne mapy hradných okresov, slobodných oblastí a vojenských pohraničných distriktov.

Okrem kartografického diela však Görög zanechal významný odkaz aj prostredníctvom svojho „Mutatótábla vagyis Repertórium A’ Magyar Átlásnak“ (Index alebo repertoár k Maďarskému atlasu), ktorý bol vydaný v roku 1811. Tento repertoár poskytoval abecedne usporiadaný zoznam všetkých miest, poľnohospodárskych miest, obcí, významných púšť, riek a vrchov v Uhorsku, Chorvátsku a Slovinsku, zahrnutých v atlase, a to v niekoľkých jazykoch, čím poukazoval na multietnický charakter regiónu.

Görögova práca výrazne prispela k lepšiemu porozumeniu geografickej a etnickej štruktúry Uhorska na prelome 18. a 19. storočia. Jeho mapy slúžili nielen ako dôležitý vzdelávací nástroj, ale aj ako zdroj informácií pre historikov, geografov a študentov na nasledujúce generácie. V čase, keď boli mapy jedným z hlavných spôsobov, ako sa ľudia dozvedali o svete mimo ich bezprostredného okolia, predstavovali Görögove diela neoceniteľný prínos k rozšíreniu poznania o Uhorsku a jeho obyvateľoch.

Napriek tomu, že o jeho osobnom živote je známych len málo informácií, práca Demetera Göröga zostáva dôležitým svedectvom o histórii a kultúre strednej Európy. Jeho mapy a repertoáre svedčia o zručnosti a odhodlaní presne zmapovať rozsiahle a etnicky diverzifikované územie Uhorska, čím prispel k historickému a kultúrnemu dedičstvu regiónu.