PASSYHO MAPA MORAVY A RAKÚSKEHO SLIEZSKA

17 februára, 2023

Staré mapy

KRYŠTOF PASSY (1763-1837) – vydal v roku 1810 podrobnú mapu Moravy v mierke 1:272 000. Bola vyratá do medi viedenským rytcom Josefom Listem a vydaná brnenským kníhkupcom Leopoldom Františkom Hallerem.
Nadpis je umiestnený v ľavom hornom rohu a je doplnený výzdobou. Mapa sa skladá zo 4 listov, každý o rozmere 58,5×41,5 cm. Rozmery celého mapového obrazu sú 111×76,2 cm.
Zemepisná sieť sa skladá z poludníkov a rovnobežiek, vykreslených v intervaloch po 15 minútach. Rieky v mape sú spracované podľa dôležitosti jednoduchou alebo dvojitou čiarou a oproti skutočnosti ibav hrubých rysoch.
Pôdorysné obrazy väčších vodných plôch doplnené znásobeným čiarkovaním sú taktiež veľmi generalizované.

Passyho mapy ukazujú severozápadnú Moravu. Rovnako táto sekcia ukazuje dediny, osady a samoty, ktoré zanikli alebo čiastočne zanikli po odsunu nemecky hovoriaceho obyvateľstva a tzv. čistením hraničného pásma.

Znázornenie terénu je prevedené formou rovnobežných čiarok, ktoré niesú šrafmi, lebo sú ľubovoľne ukláňané. Popis horstva sa sústreďuje iba na názvy jednotlivých hôr. Ďalšiu topografickú náplň mapy tvoria cesty, ktoré Passy rozdeľuje na hlavné a vedľajšie. Nechýbajú ani krajské a zemské hranice prevedené čiarkovane.

Celý topografický obsah mapy je vyjadrený 16 znakmi. Kryštof Passy pri spracovaní tejto mapy vychádzal zo svojho študijného materiálu, ktorý si sám kupoval pre svoje prednášky na univerzite (Olomoucká univerzita bola jediným vzdelávacím zariadením v zemi, kde sa prednášala astronómia a geodézia). Svoju prácu častokrát konzultoval so známym brnenským zememeračom Augustinem Schindlerem, ktorý taktiež vykonal niektoré dôležité výpočty mapovej siete. Geodetickým základom pre túto mapu bolo 31 astronomicky zameraných bodov (22 na Morave, 9 v susedných územiach), ktoré bohužiaľ nereprezentovali rovnomerne mapované územie (t.j. nepresné súradnice jednotlivých miest, najmä vo východnej časti územia).

Na obrázkoch nižiše vidieť astronomicky zamerané body a vysvetlivky Passyho mapy Moravy a Rakúskeho Sliezska.  

Zdroj: Historický atlas Euroregionu Praděd, 2022