SLOVENSKO NA MAPÁCH 12. časť – Topografická mapa mierky 1:25 000 z roku 1997

29 októbra, 2020

Novinky|Slovensko na mapách

Topografická mapa mierky 1:25 000 je grafické znázornenie časti zemského povrchu s presnosťou zobrazenia geodetických bodov a ostatných matematických  či polohopisných prvkov.

Takáto turistická mapa je určená na podrobné hodnotenie terénu , orientáciu v teréne a presné polohové určovanie.

Topografické mapy 1:25 000 sú tlačené v štyroch farbách:

-čierna (rámové a mimorámové údaje, polohopis a popis),

-modrá (vodstvo a popisné údaje),

-oranžová (vrstevnice, popis vrstevníc, výplne ciest a blokov sídiel),

-zelená (výplne lesov a ostatnej vegetácie).

Mapa je vhodná na plánovanie a riadenie bojovej činnosti na malom priestore, určovanie pravouhlých rovinných súradníc a podobnú analýzu topografických objektov.