SLOVENSKO NA MAPÁCH 9. časť – Unikátna mapa Banskej Bystrice mierky 1:50 000 (1934)

17 októbra, 2020

Zaujímavosti

V roku 1933 boli dopracované teoretické základy a inštrukcie pre nové vojenské mapovanie. Bolo rozhodnuté vykonávať mapovanie v mierke 1:20 000 v Křovákovom všeobecnom konformnom kužeľovom zobrazení.

 Práce sa začali hlavne na strednom Slovensku. Z máp v mierke 1:20 000 sa plánovalo odvodiť nové špeciálne mapy v mierke 1:50 000, avšak bol vyhotovený iba jediný list – Banská Bystrica.

Modernizácia armády si vyžiadala vývoj nových druhov špeciálnych máp, ako napríklad mapa pre tankové vojsko.