Stali sme sa inšpiráciou pre tvorivých žiakov

25 septembra, 2020

Zaujímavosti

V dnešnej dobe využívajú školy rôzne inovatívne metódy a formy vyučovania. Tým, že naše prostredie, v ktorom žijeme je ovplyvňované prudkým rastom poznatkov a kde výdobytky vedy a techniky menia postavenie človeka v spoločnosti, sa musia aj žiaci už v školskom veku učiť sa adaptovať týmto zmenám.

Mnohokrát sa rieši rozpor medzi množstvom nových poznatkov a edukačnými možnosťami školy. Aby učitelia pripravili svojich zverencov na budúci profesijný a osobný život musia disponovať širokým spektrom inovatívnych prístupov k vyučovaniu.

Poznáme niekoľko metód a foriem výučby ako kooperatívne učenie, metóda brainstromingu, pojmové mapovanie, metóda aktívneho čítania a písania, intelektové či didaktické hry, projektové či zážitkové vyučovanie a iné.

Slovenské múzeum máp, ako popularizačno-vzdelávacie miesto aj ako kultúrno-technická atrakcia, je postavené na základoch využívania inovatívnych foriem pre zážitkové vyučovanie. Svojich návštevníkov obohacuje prostredníctvom moderných princípov vzdelávania a interaktívnych vzdelávacích pomôcok. To, čo sa osvedčilo najviac, je jediný a prvý pieskový model krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku. Pomôcka pre lepšie pochopenie znázornenia reliéfu a jeho farebnosti ako aj vhodná pre priestorové vnímanie krajiny.

Múzeum sa stalo inšpiráciou pre spracovanie práce stredoškolskej činnosti. Žiačky R. Álló a G. Ješková zo Strednej priemyselnej školy stavebníckej a geodetickej Bratislava získali so svojou prácou umiestnenie na 2. mieste v rámci kraja. Svojpomocne si vytvorili svoje virtuálne pieskovisko, ktoré využívajú na zážitkovú vyučovaciu hodinu pre tematické celky ako zobrazovanie Zeme, georeliéfu a pod. Svoje virtuálne pieskovisko umiestnili do suterénnych priestoroch SPŠ stavebnej a geodetickej v Ružinove. Totižto práve v nich sa nachádza zriadené technické mini-múzeum so stálou expozíciou histórie geodézie, kartografie, katastra a fotogrametrie.

Veľkou inšpiráciou pre žiakov bola ich samotná návšteva v Slovenskom múzeu máp. V ňom si najprv sami vyskúšali novodobé výdobytky techniky a zážitkovú formu učenia sa a až následne potom vytvorili didaktickú pomôcku, ktorá bude plniť účel zážitkového vyučovania ich ďalším mladším spolužiakom.

Sme poctení tým, že to, čo robíme a čomu sa venujeme, má prínos nielen pre nadobudnutie zážitku, ale aj tvorivosť a vnímavosť u detí.