VKÚ od roku 1989 do 2001

5 marca, 2021

Zaujímavosti

Do roku 1989 predstavovala výroba pre armádu asi dve tretiny produkcie VKÚ, s tým, že kartografické kapacity boli zamerané výlučne na plnenie vojenských úloh.

Pre civilných, výhradne domácich zákazníkov, sa využíval len armádou nevyužitý potenciál polygrafickej výroby.

Rozhodnutím ministerstva obrany sa 1. júla 1989 Vojenský kartografický ústav stal štátnym podnikom, ktorý sa od 01. januára 1991 rozšíril na „štátny podnik k uspokojovaniu verejno-prospešných  záujmov“. Tým sa v podstate stal právnickou osobou a samostatným podnikateľským subjektom. Jeho vedenie si vytýčilo zámer presadiť sa svojou produkciou na zahraničných trhoch. Podnik rozčlenil svoju činnosť na kartografickú, polygrafickú a vydavateľsko-obchodnú.

V kartografickej výrobe sa v roku 1991 začína postupná zmena vo výrobnom zameraní. Armádna doména sa končí a prichádzajú prvé pokusy o vývoz kartografickej produkcie do zahraničia. V roku 1992 vedenie VKÚ podpísalo dohodu o dlhodobej spolupráci s významným nemeckým kartografickým vydavateľstvom Mairs Geographischer Velrag, ktorá zabezpečila plné využitie výrobných kapacít podniku do roku 2000.
Pre nemeckého vydavateľa sa pripravovali kartografické originály máp európskych miest, cestné mapy a všeobecné mapy rôznych štátov Európy.

V roku 1997 začali firmy úzko spolupracovať v oblasti digitálneho spracovania mapových podkladov a hneď v roku 1998 bol touto technológiou ukončený prvý projekt spracovania automapy Nemecka.

 Ďalším významným partnerom VKÚ sa stal rakúsky Freytag-Berndt, pre ktorý sa v Harmanci vyhotovovali kartografické originály turistických máp a automáp. Rozdelenie Československa znamenalo začiatok niekoľkoročnej spolupráce VKÚ so samostatnou Českou republikou, pre ktorej armádu vyrábal kartografické originály vojenských topografických máp.

Na Slovensku sa podniku darilo presadzovať sa mapovými edíciami miest, automáp a autoatlasov, školských máp, atlasov a ďalších učebných kartografických pomôcok tak, že na domácom trhu získal niekoľkoročné dominantné postavenie.

V roku 1992 vydal mapu mesta Banská Bystrica a turistickú mapu číslo 100 Okolie Banskej Bystrice-Donovaly. Tá bola prvou z novovytvorenej edície moderných turistických máp, ktorou VKÚ v priebehu niekoľkých rokov pokryl celé Slovensko. Typická zelená titulná strana sa veľmi rýchlo stala pre turistickú verejnosť synonymom presnosti a kvalitného spracovania.

Turistické mapy s logom VKÚ v Harmanci získali jedinečné postavenie na trhu a status žijúcej legendy.