Základné kartografické termíny, ktoré by ste mali vedieť

21 novembra, 2023

Škola kartografie

Kartografia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom a tvorbou máp. Aby sme mohli porozumieť mapám a procesu ich vytvárania, je dôležité oboznámiť sa so základnými kartografickými termínmi. V tomto článku predstavíme niekoľko kľúčových pojmov, ktoré by mal každý vedieť, aby lepšie pochopil svet kartografie.

1. Mierka

Mierka je jedným z najzákladnejších pojmov v kartografii. Vyjadruje vzťah medzi vzdialenosťou na mape a skutočnou vzdialenosťou v teréne. Mierka môže byť vyjadrená číselne (napr. 1:50 000, čo znamená, že 1 centimeter na mape predstavuje 50 000 centimetrov v realite) alebo graficky pomocou mierkovej čiary.

2. Legenda

Legenda je dôležitým prvkom mapy, ktorý poskytuje vysvetlenie symbolov a farieb použitých na mape. Umožňuje čitateľom mapy správne interpretovať informácie, ktoré sú na mape znázornené.

3. Severka

Severka je symbol na mape, ktorý ukazuje smer severu. Pomáha orientovať mapu v priestore a zvyčajne je zobrazená v tvare šípky alebo kompasovej ružice.

4. Zemepisné súradnice

Zemepisné súradnice sú systém, ktorý umožňuje jednoznačne určiť polohu na povrchu Zeme. Súradnicový systém sa skladá z dĺžky (východnej alebo západnej) a šírky (severnej alebo južnej), ktoré sa merajú v stupňoch.

5. Izolíny

Izolíny sú čiary na mape, ktoré spájajú body s rovnakou hodnotou nejakého javu, napríklad nadmorskú výšku (izohipsy), tlak (izobary), teplotu (izotermy) alebo zrážky (izohyety).

6. Topografia

Topografia sa zaoberá popisom a zobrazením fyzických prvkov na zemskom povrchu, vrátane terénnych tvarov, vegetácie a vodných tokov. Topografické mapy sú detailné a poskytujú veľké množstvo informácií o danom území.

7. Kartografická generalizácia

Kartografická generalizácia je proces, pri ktorom sa zložité detaily reality zjednodušujú pre účely zobrazenia na mape. Tento proces je nevyhnutný, pretože nie je možné na mape zobraziť všetky detaily v ich plnej komplexnosti, najmä pri mapách s veľkou mierkou.

8. Tematická mapa

Tematická mapa je typ mapy, ktorá je zameraná na špecifický téma alebo jav, ako napríklad hustotu obyvateľstva, rozšírenie určitého druhu rastlín alebo výsledky volieb. Tieto mapy používajú špeciálne symboly a farby na zobrazenie konkrétneho informácie.

9. Geografický informačný systém (GIS)

GIS je počítačový systém určený na ukladanie, analýzu a vizualizáciu priestorových alebo geografických dát. Tieto systémy sú dnes kľúčové v modernom kartografickom výskume a plánovaní.

10. Reliéf

Reliéf mapy predstavuje zobrazenie terénnych tvarov, ako sú kopce, doliny a planiny. Reliéf môže byť znázornený rôznymi spôsobmi, vrátane vrstevnic, tieňovania alebo digitálneho modelu terénu (DMT).

Tieto základné kartografické termíny poskytujú dobrý základ pre pochopenie map a kartografie ako takej. Kartografia je komplexná a dynamicky sa vyvíjajúca disciplína, ktorá je neoceniteľná v mnohých oblastiach, od urbanizmu až po environmentálne štúdie.